';

โครงการ EEC บางคล้า ฉะเชิงเทรา

ภาคตะวันออก

 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม-บางคล้า-(แปลงยาว)-(คลองนา)-(เทพราช) (รองรับ EEC) อำเภอพนมสารคาม-บางคล้า-แปลงยาว-เมืองฉะเชิงเทรา-บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

มูลค่าโครงการ (บาท): 1,447,000,000 Baht

ขอบเขตของโครงการประกอบด้วย สถานีผลิตน้ำฝายท่าลาด อาคารถังตกตะกอนขนาด 96,000 ลบ.ม./วัน, อาคารโรงกรองน้ำขนาด 96,000 ลบ.ม./วัน, อาคารถังน้ำใสขนาด 10,000 ลบ.ม., อาคารถังน้ำใสขนาด 10,000 ลบ.ม. และ โรงสูบน้ำบ่อแห้งขนาด 10.00 x 49.00 ม., อาคารหอถังสูงขนาด 300 ลบ.ม., อาคารโรงสูบน้ำบ่อแห้งขนาด 10.00 x 22.50 ม., อาคารโรงเก็บพัสดุขนาด 7.00 x 16.00 ม., อาคารโรงเก็บ-จ่ายสารเคมีขนาด 14.50 x 58.50 ม., อาคารห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 6.00 x 10.00 ม., อาคารบ่อพักน้ำดิบ, อาคารบ่อผสมเร็วและแบ่งน้ำขนาด 96,000 ลบ.ม./วัน สถานีจ่ายน้ำหัวสำโรง อาคารถังน้ำใสขนาด 10,000 ลบ.ม., อาคารหอถังสูงขนาด 500 ลบ.ม., อาคารโรงสูบน้ำแรงสูงขนาด 8.00 x 31.50 ม., อาคารโรงเก็บ-จ่ายแก๊สคลอรีนขนาด 7.00 x 16.00 ม., อาคารควบคุมระบบไฟฟ้าขนาด 6.00 x 12.00 ม. สถานีจ่ายน้ำคลองนา อาคารถังน้ำใสขนาด 5,000 ลบ.ม., อาคารโรงสูบน้ำแรงสูงขนาด 8.00 x 27.00 ม., อาคารโรงเก็บ-จ่ายแก๊สคลอรีนขนาด 4.50 x 4.50 ม. สถานีจ่ายน้ำบ้านโพธิ์ อาคารถังน้ำใสขนาด 5,000 ลบ.ม., อาคารโรงสูบน้ำแรงสูงขนาด 7.00 x 16.00 ม., อาคารโรงเก็บ-จ่ายแก๊สคลอรีนขนาด 4.50 x 4.50 ม. สถานีจ่ายน้ำหนองแหน อาคารถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม., อาคารโรงสูบน้ำขนาด 7.00 x 12.00 ม. สถานีจ่ายน้ำพิมพา อาคารโรงเก็บ-จ่ายแก๊สคลอรีนขนาด 4.50 x 4.50 ม. สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน อาคารถังน้ำใสขนาด 5,000 ลบ.ม. สถานีจ่ายน้ำวัดเขาสุวรรณคีรี สถานีผลิตน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาบางคล้า และงานวางท่อประปา